Den første skole i Glostrup Sogn var Rytterskolen i Hvissinge. Den åbnede i 1722 og skulle være centrum for grunduddannelsen af samtlige børn i Hvissinge, Ejby og Glostrup. Heldigvis blev der samtidig (da man alligevel var i gang med at anlægge en  ny og moderne Roskilde Landevej) anlagt en ny vej – Hvissingevej – som skolebørnene kunne traske til skole ad. Før den tid blev børn undervist i landsbyernes huse, og læreren var en deltidslærer, der supplerede sin, selv efter tidens standard, ret ringe indtægt som landarbejder eller sågar spillemand. Men det skulle rytterskolen råde bod på.

Rytterskolen i Hvissinge 1909

Navnet “rytterskole” kommer af, at inddelingen af de nye skoledistrikter var baseret på militærets inddeling af kongens krongods – og militærets inddeling var baseret på, hvor mange ryttere, de forskellige områder skulle stille med til kongen

Rytterskolerne var en hel ny idé I Danmark, der grundlæggende skulle ændre den i bedste fald mangelfulde og oftest ikke-eksiterende uddannelse af bøndernes og landarbejdernes børn – dvs stort set alle børn i kongeriget. Skolen I Hvissinge er en af de første. Den oprindelige skole brændte i 1912, og der blev bygget en ny.

I rytterskolen var der én lærer, ét klasselokale, og alle børn I sognet havde mødepligt fra 5 årsalderen. I 1806 var der 120 børn tilknyttet. De lærte læsning, skrivning, regning og kristendom.

Ejby skoledistrikt blev oprettet i oktober 1806, da der gik 120 børn på skolen i Hvissinge – en skole med ét klasselokale. De fik dog ikke en skole med det samme. Familier i Ejby boykottede skolen i Hvissinge og protesterede højlydt, men først i 1817 fik Ejby en skole og først efter en lov om, at der også skulle oprettes skoler udenfor kongens gods, blev vedtaget. I 1911 blev en ny skole opført, men stadig kun med en lærer og kun som grundskole.

Ejby Skole 1909

I Glostrup fik de i samme periode som Ejby en skole, dog uden de store sværdslag. I 1807 blev der oprettet en aflastningsskole for rytterskolen i Hvissinge. 22 børn startede dér, og de kunne slippe for den lange skolevej og de ca 100 ekstra klassekammerater, der blev tilbage i Hvissinge. Først I 1876 fik Glostrup en fast skole. Det var en grundskole af ikke særlig høj standart, og byens storbønder og spidserne inden for erhvervslivet efterspurgte snart en skole, der kunne forberede deres børn til realskolen og give dem en præliminæreksamen.

Glostrup Realskole blev en realitet i 1892. Det var en privat skole, der blev solgt flere gange, indtil sognerådet købte den i 1895 dels efter kritik fra skolekommisionen og dels for at løse problemet med den overfyldte landsbyskole. I 1902 forlangte skolekommisionen en ny moderne skole i Glostrup, og at en ny skole skulle opføres til formålet.

Glostrup Realskole 1919

Kommuneskolen blev den nye skole fra 1902 kaldt. Da den åbnede, fik sognerådet den gamle landsbyskole til rådhus, og Glostrup fik både sin egen moderne skole og en ny vej – Skolevej – , der førte op til den nye skole. Da Kommuneskolen fik lov til at føre elever op til præliminæreksamen i 1931, var det begyndelsen til enden for Realskolen. I løbet af 30’erne blev Kommuneskolen udvidet flere gange. Efter krigen nåede elevtallet op ca 1350, og der måtte endnu en ny skole til. Kommuneskolen blev shinet op med et nyt navn – Højvangskolen- , så om ikke andet kunne navnet matche den nye superskole, der blev planlagt på den gamle motorbane i den nodlige udkant af byen.

Højvangskolen lukkede i 1991, men blev året efter genåbnet som pædagogseminarium.

Kommuneskolen og den nye Skolevej 1903

Nordvangskolen skulle den nye superskole hedde, og den blev indviet i 1950. Den blev bygget ude på den gamle motorbanes areal og skulle også afløse de gamle landsbyskoler i Ejby og Hvissinge. Skolen var opført efter nyeste pædagogiske principper med eksempelvis faglokaler. Den var helt anderledes end de gamle skoler i byen og især en verden til forskel fra de gamle landsbyskoler.

Nordvangskolen 1958

Søndervangsskolen skulle servicere de mange børn fra de store krigs- og efterkrigsgenerationer i de mange nye etagebyggerier i den sydlige del af byen – feks lejerbos huse på Florasvej, der blev naboer til den nye skole.

Søndervangskolen 1983

Samme historie kan fortælles om Vestervangsskolen: Store kvarterer, der hurtigt blev fyldt med tilflyttende børnefamilier skød op i 1950’erne i Vestervangskvarteret, og de skulle naturligvis have en tidssvarende skole til alle børnene.

Vestervangskolen 1969

Skovvangskolen blev opført samtidig med de store nye boligområder: Stenager, Granskoven, Gadager, Lindeskoven, Birkeskoven og Bøgeskoven med mange tilflytterfamilier. Der var langt til skole inde i Glostrup, og i 1987 blev en skole for de yngste elever – op til tredje klasse – indviet.

Skovvangskolen 1989

Teknisk skole åbnede dørene for de første elever i lejede lokaler i Kommuneskolens bygninger den 1. okober 1928. Elevantallet voksede hurtigt: I 1937 var der 170 elever. Samme år blev den til formålet opførte og indrettede skole på Kildevej indviet.

Teknisk skole 1961