Postkort Statshospitalet Nordvang 1982, Byhistorisk Hus Glostrup

Postkort Byhistorisk Hus Glostrup